GDPR

Ochrana osobních údajů

TEPS DOMY, s.r.o. (dále jen „TEPS DOMY“) je společností, zabývající se výstavbou rodinných domů ze stavebních systémových prvků TEPS PANEL (Thermo EPS Panel), který je v několika modifikacích používán ke stavbě celého domu.

Při své činnosti, zejména při přípravě smluvní dokumentace, zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje, tedy informace, které se Vás týkají a lze je přímo či nepřímo použít k Vaší identifikaci. TEPS DOMY bere ochranu těchto údajů jako důležitou součást své činnosti a shromažďuje je a zpracovává vždy v souladu s platnými právními předpisy, zejména s obecným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. TEPS DOMY plně respektuje soukromí svých klientů a jejich právo volby. Z tohoto důvodu můžete níže nalézt informaci o tom, jaká data a z jakých důvodů TEPS DOMY zpracovává, jakým způsobem data chrání, jaká jsou Vaše práva s tím spojená, včetně informací o tom, co můžete dělat, pokud k tomu procesu máte výhrady nebo dotazy.

Totožnost a kontaktní údaje správce (tj. toho, kdo Vaše osobní údaje bude zpracovávat):
Pro činnosti spojené s prodejem stavebních systémových prvků TEPS PANEL a výstavbou rodinných domů touto technologií.

Jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?
Osobní údaje, které nám sami poskytnete:
1. za účelem realizace obchodu/služby:
a) identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, případně číslo průkazu totožnosti nebo IČO
b) kontaktní údaje: adresa trvalého pobytu, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa;
2. za účelem zaslání nezávazné žádosti/poptávky prostřednictvím našeho webu:
jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa

Osobní údaje, které zpracováváme automaticky:
1. IP adresa
Pokaždé když vstoupíte na jakoukoliv internetovou stránku, začne si váš počítač posílat informace a data s počítačem (serverem), na kterém je daná stránka umístěna. Tak jako my lidé potřebujeme pro posílání dopisů své adresy a směrovací čísla, potřebují je i počítače. Každý z nich, i ten váš, má svou IP adresu, pomocí které mu mohou jiné počítače v síti internet poslat data. IP adresa vypadá např. takto: 192.168.45.12 Nejde tedy o skutečnou adresu vašeho domu nebo bytu, ale jen o číslo, pomocí kterého se počítače při vzájemné komunikaci poznají, a bez něhož by internet nefungoval. I když my z této IP adresy o vás mnoho nepoznáme, rozhodly již dříve soudy, že je třeba na tento údaj pohlížet jako na osobní. Je to proto, že ve spojení s jinými daty by soudy nebo policie či jiné orgány státní moci mohly z IP adresy adresu vašeho domu nebo bytu odvodit. Je důležité si uvědomit, že téměř každá internetová stránka je dnes složená z mnoha menších částí, podobně jako je obrázek puzzle složen z mnoha dílků. Každá z těchto částí může být zpracovávána jiným počítačem (serverem). Při jedné návštěvě jedné stránky tak vaši IP adresu může obdržet mnoho různých počítačů na mnoha různých místech světa. V případě našich klientů se stránka může skládat z vlastního obsahu, např. nabídky služeb, formulářů atd. dále z článků, videa a z reklamních ploch. Vstoupíte-li na takovou stránku, uvidí IP adresu vašeho počítače nejen klient, ale i my. Tam, kde to není nutné, se snažíme neuchovávat celou IP adresu. Např. tak, že zahodíme poslední číslo této adresy. Tím se znemožní jakékoliv spojení dat s vaším počítačem. Je to podobné jako odstranění posledního čísla z adresy domu nebo PSČ. Případná zásilka by byla i tak doručena do správného města, ale ne do správného domu. Ne vždy je to však možné. V některých případech, například k nalezení internetového škůdce nebo podvodníka, potřebujeme úplnou IP adresu. V případech, kdy zpracováváme úplnou IP adresu, se k této IP adrese a všem datům s ní spojeným chováme jako k osobním datům. Předávání IP adres nemůžete zabránit, protože je vyžadováno pro fungování internetu jako takového. Pokud chcete, můžete ale svou skutečnou IP adresu skrýt pomocí specializovaných služeb. I tyto služby však vaší skutečnou IP adresu uvidí.

2. Jedinečný identifikátor čtenáře webové stránky (www.tepspanel.cz)
Kdykoli váš prohlížeč internetových stránek komunikuje v síti WWW s jinými počítači, mohou si tyto počítače do vašeho počítače uložit krátké informace (tzv. cookies). Lze si pomocí nich například zapamatovat, že už jste přihlášeni a nemusíte proto stále dokola vyplňovat přihlašovací údaje. Lze si pomocí nich uchovat vaše preference barev, pozadí, a podobných osobních nastavení. CSP si takto ukládá váš jedinečný identifikátor. K čemu jej potřebujeme my i vy se dočtete dále. Tento identifikátor vypadá nějak takto: BBID-1234567890123456789 Nepoznáme z něj tedy, jak se jmenujete, kde bydlíte, ale poznáme z něj například, že už jsme takový identifikátor někde na nějakých stránkách viděli. Přečtěte si prosím, jak používáme tento identifikátor. Jsme přesvědčeni, že zjistíte, že je užitečný také pro vás. Váš unikátní identifikátor můžete kdykoli změnit. Tím navždy odpojíte jakákoliv data, která o vás máme uložena, od své osoby a svého počítače. To je totéž, jako bychom o vás v tom okamžiku vše zapomněli. I když je jen velmi teoreticky možné spojit tento identifikátor s Vámi jako fyzickou osobou, chováme se ke všem datům, která jej obsahují, jako k datům osobním.

Oba tyto typy os. údajů zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu za účelem:
◦ Bezpečnosti
Ne všichni přistupují na naše webové stránky s dobrými úmysly. Proto uchováváme informace o přístupech na ně, abychom byli schopni zabránit různým druhům útoků. Důležité pro nás je také chránit další data, která zpracováváme. Uchováváme si data jako jsou počty a četnost přístupů z konkrétního počítače, prohlížeče apod. Tyto informace jsou uchovávány po dobu 3 měsíců. Více informací naleznete zde:
https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
• Vylepšování naší webové stránky
Jako pro každou společnost je i pro nás důležité vědět, zda jsou naše webové stránky přehledné, snadno použitelné a zda pomáhají získávat nové zákazníky. Z tohoto důvodu uchováváme informace o průchodu čtenáře našimi stránkami – o tom kudy na ně vstoupil, kdy a za jak dlouho odešel apod. Tyto informace jsou uchovávány po dobu 3 měsíců. Více informací naleznete zde:
https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Na základě jakého oprávnění a k jakým účelům zpracováváme osobní údaje?
Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je:
• Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem osobních údajů, tj. námi
• Oprávněný zájem správce pro potřeby přímého marketingu, tedy zejména zasílání obchodních sdělení a newsletterů
• Oprávněný zájem pro potřeby zajištění bezpečnosti dat, zejména předcházení a identifikace podvodného jednání.
Účelem zpracování osobních údajů je:
• řádné vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem
• zajištění bezpečnosti dat
• zasílání obchodních sdělení či uskutečňování jiných marketingových aktivit
Pokud si nepřejete dostávat obchodní sdělení či být jinak dotčeni našimi marketingovými aktivitami, můžete se na nás kdykoli obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?
Osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů. V prvé řadě tedy po dobu trvání smluvního vztahu, dále osobní údaje zpracováváme jen v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění zákonných povinností.

Komu osobní údaje předáváme?
• Externím partnerům pro správu pohledávek – v případě neplnění smluvního vztahu
• Poskytovateli vybraných IT služeb
• Orgánům veřejné správy na základě příslušných právních předpisů
Osobní údaje předáváme pouze těm zpracovatelům, kteří garantují vhodné záruky, náležité zajištění ochrany osobních údajů a při zpracování dodržují veškeré platné právní předpisy.

Jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

S Vašimi osobními údaji nakládáme vždy odpovědně a v souladu s platnými právními předpisy. Přijali jsme a udržujeme taková technická a organizační opatření, která zajišťují zamezení neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, jejich změny, zničení či ztráty, neoprávněných přenosů, jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jiného zneužití osobních údajů.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

• Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, pro jaké účely, po jakou dobu, komu tyto údaje předáváme a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. Veškeré tyto informace byste měli nalézt v tomto dokumentu. Nebudete-li si jistí, můžete nás požádat o informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, námi jsou či nejsou zpracovávány, a případně požádat o přístup k těmto osobním údajům.
• Právo opravu osobních údajů
Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom údaje bez zbytečného odkladu opravili nebo doplnili.
• Právo na výmaz osobních údajů
V některých případech máte právo na to, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Jde o situace, kdy:
• Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
• odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný právní důvod, proč tyto údaje nadále zpracovávat;
• využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže Právo vznést námitku proti zpracování) a v rámci tohoto práva vyjde najevo, že v dané situaci převažuje Váš zájem nad naším oprávněným zájmem pro zpracování osobních údajů;
• domníváte se, že osobní údaje jsou námi zpracovány protiprávně.
Vezměte, prosím, na vědomí, že toto právo se neuplatní, je-li zpracování dotčených osobních údajů nezbytné pro splnění naší právní povinnosti či určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
• Právo na omezení zpracování
V některých případech máte možnost požadovat omezení zpracování, a to popíráte-li přesnost Vašich osobních údajů; domníváte se, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně; Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro stanovené účely zpracování, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků; nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování (viz níže Právo vznést námitku proti zpracování). Dojde-li k omezení zpracování Vašich osobních údajů, budou tyto moct být zpracovávány pouze s Vaším souhlasem (s výjimkou jejich uložení či zálohy).
• Právo na přenositelnost údajů
Máte právo požádat nás o přenos svých osobních údajů, které jste nám sami poskytli. Toto právo se uplatní pouze vůči těm osobním údajům, které zpracováváme automatizovaně. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
• Právo vznést námitku proti zpracování
Některé osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (viz výše „Na základě jakého oprávnění a k jakým účelům zpracováváme osobní údaje?“), proti takovému zpracování osobních údajů máte právo vznést námitku. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího. V ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.
• Právo odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů

S žádostmi o uplatnění Vašeho práva se na nás můžete kdykoli obracet: e-mailem na adresu info@tepspanel.cz; písemně na adresu: TEPS DOMY, s.r.o., Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno 

V případě jakýchkoli dotazů nebo potřeby informací týkajících se ochrany osobních údajů, odvolání souhlasu nebo v případě jakýchkoliv stížností nás prosím kontaktujte výše popsanými způsoby.