Tepelná úspora

 teplota venku -15 °C, teplota uvnitř stavby 20 °C, bez tepelných zdrojů

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA

Je to základní měrná jednotka při stanovení tepelných ztrát stavebního dílce. Udává množství tepla, které projde za časovou jednotku jedním m2 stavebního dílce při teplotním rozdílu vzduchu uvnitř a venku 1 Kelvin. Čím vyšší je tato hodnota, tím horší tepelně izolační vlastnosti konstrukce má a uniká tak skrze ni více tepla. Jednoduše řečeno je to veličina, která vyjadřuje schopnost stavebního materiálu či celé konstrukce tepelně izolovat. Měrnou jednotkou je W/m2K. Hodnota součinitele U musí být u obvodových konstrukcí domů ze zákona dodržena a slouží také k výpočtu tepelných ztrát objektu a k dimenzování otopné soustavy. Součinitel prostupu tepla zateplovaných konstrukcí musí dosahovat hodnot uvedených v normě ČSN 73 0540-2. Povinnost dosahovat požadovaných, resp. doporučených hodnot součinitele prostupu tepla vychází z Vyhlášky č. 78/2013 Sb., Vyhláška o energetické náročnosti budov. Součinitel prostupu tepla u pasivních domů musí být U<0,15W/(m2K). Hodnoty TEPS PANELU jsou okolo U<0,09W/(m2K). Můžeme je tak označit za jedny z nejlepších, pokud jde o tepelnou izolaci.

Izotermy

Relativní vlhkost

Teplotní pole

Oblast kondenzace vodní páry v detailu

VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉHO DETAILU

Nejnižší povrchové teploty a hustoty tepelného toku:

ProstředíT [C]Rs [M2KW]R.H. [%]Ts, min [C]Tep. tok Q [W/m]Propust. L [W/mK]
120.00.135018.7511.125290.31787
2-15.00.1384-14.99-11.124700.31785

T – zadaná teplota v daném prostředí
Rs – zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [m2K/W]
R.H. – zadaná relativní vlhkost v daném prostředí [%]
Ts, min – minimální povrchová teplota v daném prostředí [C]
Tep. tok Q – hustota tepelného toku v daném prostředí [W/m] (hustota je vztažena na 1 m délky tepelného mostu,
přičemž ztráta je kladná a zisk je záporný)
Propust. L – tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím [W/mK]
(lze určit pro maximálně 2 prostředí, pro určité charakteristické výsledky lze získat průměrný součinitel prostupu tepla vydělením hodnoty L šířkou hodnoceného výseku konstrukce)

NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE:

ProstředíTw [C]Ts, min [C]f, RSi [-]KOND.RH, max [%]T, min [C]
19.2618.750.964ne------
2-16.87-14.991.000ne------

Tw – teplota rosného bodu v daném prostředí [C] – lze určit jen pro teploty do 100 C
Ts, min – minimální povrchová teplota v daném prostředí [C]
f, RSi – teplotní faktor dle ČSN 730540, EN ISO 10211 a EN ISO 13788 [-] (rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený rozdílem vnitřní (20.00 C) a vnější (-15.0 C) teploty – přesně lze určit jen pro max. 2 prostředí a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně určuje orientační hodnoty i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí a konstatní vnější teplota Te = -15.0 C)
KOND. – označuje vznik povrchové kondenzace
RH, max – maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která zajistí odstranění povrchové kondenzace [%]
T, min – minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která zajistí odstranění povrchové kondenzace [C] – platí jen pro případ dvou prostředí.

Poznámka: Zde uvedené vyhodnocení rizika povrchové kondenzace [C] neodpovídá hodnocení podle ČSN 730540-2. Program pouze porovnává teplotu povrchu s teplotou rosného bodu v okolním prostředí.

ODHAD CHYBY VÝPOČTU PODLE EN ISO 10211:

Součet tepelných toků: 0.0006 W/m
Součet abs. hodnot tep. toků: 22.2500 W/m
Podíl: 0.0000
Podíl je menší než 0.0001 – požadavek na přesnost je splněn

TOKY DIFUNDUJÍCÍ PÁRY PŘI ZADANÝCH PODMÍNKÁCH:

Množství vstupující do konstrukce: 3.0E-0008 kg/m,s.
Množství vystupující z konstrukce: 2.4E-0008 kg/m,s.
Množství kondenzující vodní páry: 6.0E-0009 kg/m,s.

Poznámka: Uvedená množství jsou vztažena k 1 m výšky detailu a platí pro zadané okrajové podmínky. Množství vodní páry vstupující do konstrukce bylo stanoveno pro povrchy se souč. přestupu vodní páry 10.e-9 s/m. Množství vodní páry vystupující z konstrukce pak pro povrchy se souč. přestupu vodní páry 20.e-9 s/m. Ostatní povrchy se ve výpočtu neuplatnily.

KE STAŽENÍ: